42
3456
Kế toán
Xử lý trường hợp xuất hoá đơn trước ngày bắt đầu sử dụng theo Thông báo phát hành
 
Xử lý trường hợp xuất hoá đơn trước ngày bắt đầu sử dụng theo Thông báo phát hành
Trước khi sử dụng hoá đơn, doanh nghiệp phải làm Thông báo phát hành hoá đơn. Thông báo phát hành hoá đơn ghi rõ ngày bắt đầu sử dụng. Tuy nhiên, có những doanh nghiệp sử dụng trước ngày ghi trên Thông báo phát hành hoá đơn. Trường hợp này, được xử lý thế nào? Kiểm toán Đại Dương xin chia sẻ với các bạn qua bài viết: Xử lý trường hợp xuất hoá đơn trước ngày bắt đầu sử dụng theo Thông báo phát hành
 
1. Quy định việc phát hành hoá đơn trước ngày bắt đầu sử dụng
Tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh như sau:
 
“4. Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.”
 
Tại điều 22 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoá đơn bất hợp pháp như sau:
 
“Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.
 
……
 
Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng là hoá đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành”
 
Theo quy định trên:
 
Trước khi sử dụng hoá đơn, doanh nghiệp phải làm Thông báo phát hành tới cơ quan thuế trước ít nhất 5 ngày, và chỉ được sử dụng kể từ ngày bắt đầu ghi trên thông báo.
Nếu hoá đơn chưa hoàn thành việc thông báo mà sử dụng, là hoá đơn bất hợp pháp,
2. Xử lý đối với hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp
Tại Điều 38, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí hoá đơn có quy định hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:
 
“5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định này) và hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.
 
6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này còn phải hủy hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng.”
 
Tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:
 
“5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hoá đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này).
 
Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hoá đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hoá đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.”
 
Theo quy định trên, hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp được xử lý như sau:
 
Phạt tiền từ 20 tr tới 50 triệu
Huỷ hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập
3. Xử lý với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng
Tại điều 10 khoản 2 Thông tư 10/2014/TT-BTC quy định về việc Xử lý với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng như sau:
 
“2. Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:
 
a) Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế trước khi hoá đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.
 
b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.
 
c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.
 
Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản  này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hoá đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.
 
d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hoá đơn trước khi hoá đơn được đưa vào sử dụng nếu các hoá đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này.
 
3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều này còn phải thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định.”
 
Theo quy định trên, trường hợp không thông báo phát hành hoá đơn trước khi sử dụng được xử lý như sau:
 
Phạt tiền 6.000.000 đ nếu hoá đơn dùng trước khi thông báo phát hành hoá đơn đã kê khai, nộp thuế
Phạt tiền từ 6.000.000đ đến 18.000.000đ nếu hoá đơn dùng trước khi thông báo phát hành mà chưa kê khai nộp thuế. Đồng thời người bán phải cam kết kê khai nộp thuế với những hoá đơn đã lập. Người mua hàng được sử dụng hoá đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí
Phạt tiền từ 20.000.000đ tới 50.000.000 đ nếu hoá đơn dùng trước khi thông báo phát hành hoá đơn không kê khai, nộp thuế
4. Xử lý trường hợp xuất hoá đơn trước ngày bắt đầu sử dụng theo Thông báo phát hành
Tại công văn số 4836/TCT-CS ngày 16/11/2015 của Tổng cục thuế, hướng dẫn Xử lý trường hợp xuất hoá đơn trước ngày bắt đầu sử dụng theo Thông báo phát hành như sau:
 
Nếu doanh nghiệp đã kê khai nộp thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn.
Nếu doanh nghiệp không kê khai nộp thuế đối với các hoá đơn đã sử dụng thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định nêu trên và doanh nghiệp phải lập Thông báo phát hành hóa đơn mới thay thế thông báo phát hành hóa đơn đã gửi cơ quan thuế.
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Bản in Email Quay lại
Lên đầu trang